Kotnik, T. “Hypersensitivity in a Dog Accompanied by Generalised Onychodystrophy”. Veterinarski Glasnik, vol. 72, no. 1, May 2018, pp. 56-63, doi:10.2298/VETGL170908004K.