Kotnik, T. (2018). Hypersensitivity in a dog accompanied by generalised onychodystrophy. Veterinarski Glasnik, 72(1), 56-63. https://doi.org/10.2298/VETGL170908004K