[1]
Kotnik, T. 2018. Hypersensitivity in a dog accompanied by generalised onychodystrophy. Veterinarski Glasnik. 72, 1 (May 2018), 56-63. DOI:https://doi.org/10.2298/VETGL170908004K.